Zkratka: CM (Congregatio missionis)
Heslo: Poslal mě hlásat evangelium chudým

Kdo jsme?

Počátky Misijní společnosti sahají k roku 1617 do Francie, když  mladému knězi Vincentovi de Paul Boží Prozřetelnost během cesty na zámek v městečku Folleville v Pikardii, poslala zprávu o umírajícím vesničanu z městečka Gannes, který toužil Vincenta vidět. Vincent ho povzbuzoval, aby si vykonal generální svatou zpověď. Vesničan nakonec litoval všechny svá provinění, které celé  roky skrýval. Vincent měl pocit, že v poslední chvíli milost vysvobozuje jeho duši ze spárů zlého.

O týden později, 27. ledna 1617, na Svátek Obrácení sv. Pavla, se Vincent rozhodl v kostele ve Folleville kázat o generální svaté zpovědi. Chudý lid houfně přistupoval po tomto kázání ke  svaté zpovědi. Bylo to pro něj jako zjevení, tehdy pocítil, že toto je jeho poslání, že právě toto dílo mu Bůh určil: přinášet evangelium chudému venkovskému lidu. Ve vývoji Vincentova pohledu na svět zaujali velkou roli zejména ti nejubožejší a to lid, kterému tak chtěl Vincent zasvětit celý svůj život.

K těmto událostem sahá zrod vincentínskej charismatu, jejíž heslem je „Poslal mě hlásat evangelium chudým“ (Evangelizare pauperibus misit me). V současnosti má Misijní společnost více než 3500 členů, ve více než 40 zemích po celém světě. Kněží a bratři se věnují nejrůznějším oblastem práce s chudými, konají lidové misie, také se zaměřují na výchovu kléru a spolupráci se společností Dcer křesťanské lásky, jejichž duchovní správa patří právě „lazaristům“ nebo jinak lidově řečeno „vincentínům“.

Čemu se věnujeme?

Pod Slovenské provincii patří i Česká republika, kde naši kněží konají lidové misie a spravují tři farnosti. Hlavním sídlem Misijní společnosti na Slovensku je Bratislava, kde se nachází provinciální dům spolu se seminářem ve farnosti Ružinov. Také naši misionáři působí v zemi Honduras, kde se snaží šířit církev Ježíše Krista v podmínka „ad gentes“.

Společnost se svým charakterem řadí ke společnostem apoštolského života. Máme svého generálního představeného, ​​přičemž jsme rozděleni do jednotlivých provincií v jejímž čele stojí vizitátor. Kněží a bratři naší společnosti skládají věčné sliby čistoty, chudoby, poslušnosti a vytrvalosti v hlásání evangelia chudým, aby se tím více připodobnili Kristu ohlašujícího Radostnou Zvěst všemu stvoření.

administrÁtor farnosti
vÝpomocný duchovní
pastorační asistent